การรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ตามประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564

 Knowledge Sharing โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
จัดงานอบรม “DigitalGov Boost Program: การเพิ่มศักยภาพและยกระดับความพร้อมภาครัฐไปสู่หน่วยงานดิจิทัล
ep.1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CyberSecurity) ตามประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564
วิทยากรโดยพ.ต.อ. ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่