แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

                ตามที่สำนักางาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และๆได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงขอแจ้งรายระเอียด ปฏิทินการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

 

                1. ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ดาวน์โหลดปฏิทินการจัดทำข้อมูลฯ)

                2. แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  (ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางฯ)

                3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC (เข้าใช้งานระบบ URL:https://bobec.bopp-obec.info/)

                4. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566 (เข้าใช้งานระบบ https://portal.bopp-obec.info/obec66/auth/login)

                5. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode) (เข้าใช้งานระบบ https://gcode.moe.go.th//)

 

การดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ ปีการศึกษา 2566

          1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

                1.1 รอบที่ 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี (ภาคเรียนที่ 1) 

                * จนท./บุคลากร ยืนยันข้อมูล ในวันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
                * ผู้อำนวยการโรงเรียน รับรองข้อมูล ในวันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

                1.1.1 แนวทางการทำข้อมูล ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566)

                กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ด้วยเมนู
2.7.1 ย้ายเข้า
2.7.3 เพิ่มนักเรียน
2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
                ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
2.7.5 ย้ายออก
2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
                กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9                  อัพโหลดเอกสาร)
2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
 ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2566 เวลา 16.30 น.
            * ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

 

                1.2 รอบที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี (ภาคเรียนที่ 2)
                1.3 รอบที่ 3 ณ วันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป ของทุกปี (สิ้นปีการศึกษา)

 

          2.  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

                – ระยะเวลาดำเนินการ 1-30 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น (หากดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด รร.จะไม่มีรายชื่อการขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568)

 

          3.  สไลด์การประชุมวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (ดาว์นโหลด)